"ZMIANA NA PLUS" to Twoja nowa droga

to zależy od ciebie dokąd zaprowadzi cię droga

zgłoszenie

o projekcie

Projekt „ Zmiana na PLUS 2” realizowany jest przez Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 8.4.2. Adaptacja do zmian Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie zdolności adaptacyjnych do rynku pracy os. zwolnionych, zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia z pracy oraz os. odchodzących z rolnictwa z terenu Małopolski.

Rezultatem projektu będzie utrzymanie zatrudnienia, zatrudnienie, samozatrudnienie, podniesienie kompetencji zawodowych i podniesienie kompetencji z zakresu aktywnego poszukiwania pracy i autoprezentacji przez min. 149 os.

W projekcie mogą uczestniczyć osoby z niepełnosprawnościami. Personel zarządzający i merytoryczny projektu jest przygotowany na udzielenie wsparcia osobom ze wszystkimi niepełnosprawnościami na wszystkich etapach udziału w projekcie .

Na wszystkich etapach realizacji projektu personel projektu stosuje się do zasad:

  1. Użyteczność dla osób o różnej sprawności
  2. Elastyczność w użytkowaniu
  3. Proste i intuicyjne użytkowanie
  4. Czytelna informacja
  5. Tolerancja na błędy
  6. Wygodne użytkowanie bez wysiłku
  7. Wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania
  8. Percepcja równości (czyli Projekt winien minimalizować możliwość postrzegania indywidualnego jako dyskryminujące).


Osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać w ramach projektu z racjonalnych usprawnień.

Wartość projektu 2 943 061,38 zł z czego wkład Funduszy Europejskich wynosi 2 795 861,38 zł

Projekt adresowany jest dla:

Wsparciem mogą zostać objęte osoby ZAMIESZKUJĄCE woj. małopolskie

Okres realizacji Projektu: 01.09. 2018 r. – 28.02.2021 r.

Formy wsparcia:

Zadania projektu „Zmiana na Plus” realizowane są w ramach dwóch ścieżek

A

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

- kurs przedsiębiorczości
- doradztwo grupowe i indywidualne w sporządzeniu biznes planów
- konkurs biznes planów
- przyznanie dotacji
- wsparcie pomostowe
- monitoring przez eksperta zadaniowego pod kątem wykorzystywania dotacji
-przedsiębiorstwa społeczne

B

Wsparcie zawodowe

- szkolenia, kursy, studia podyplomowe
- staże, praktyki zawodowe
- subsydiowane zatrudnienie
- dodatek relokacyjny
- miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych 


Doradztwo grupowe i indywidualne
-warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
-case management
-poradnictwo specjalistyczne w tym psychologiczne i zawodowe