WSPARCIE POMOSTOWE DLA NOWO UTWORZONYCH FIRMY W RAMACH PROJEKTU „ZMIANA NA PLUS II”

W celu łagodzenia wpływu COVID 19 na funkcjonowanie nowo powstałych firm w ramach projektu pn. „Zmiana na PLUS II” ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej.

O pomoc mogą starać się przedsiębiorcy, którzy w ramach projektu otrzymali dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej i na dzień składania wniosku znajdują się w okresie trwałości (maksymalnie 18 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej).

Szczegółowe zasady oraz wzory dokumentów jakie należy złożyć znajdują się w załącznikach poniżej.

Regulamin wraz z załącznikami

Formularz informacji o  pomocy de minimis